Regulamin

 • INFORMACJE O SPÓŁCE
 • 1.1. Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez spółkę Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000008734, posiadającą NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887, pocztę elektroniczną info@intercars.com.pl oraz serwis internetowy http://www.intercars.com.pl/
 • 1.2. Użytkownik oraz każda inna osoba mogą komunikować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w pkt 1.1. powyżej oraz następujących danych kontaktowych:
 • 1.2.1. adres poczty elektronicznej: kontakt@mi.eu;
 • 1.2.2. serwis internetowy: https://intercarsgo.com;
 • 1.2.3. telefon: +48 22 714 11 11.
 • 1.3. W zakresie, w jakim niniejszy Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 tj.. z dnia 21 stycznia 2019 r.).
 • 1.4. Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z treścią Regulaminu INTER CARS GO.
  2.  DEFINICJE Poniższym pojęciom pisanym od wielkiej litery nadaje się następujące znaczenie:
 • 2.1. „Aplikacja” – oprogramowanie obsługiwane przez Usługodawcę i bezpłatnie rozpowszechniane pod nazwą „Inter Cars GO” za pośrednictwem aplikacji mobilnej dla oprogramowania Android.
 • 2.2. „Infolinia” – oznacza wykorzystywane przez Usługodawcę centrum obsługi telefonicznej, obejmujące zespół ludzi wraz z infrastrukturą techniczną. Użytkownik może połączyć się z Infolinią dzwoniąc na numery telefonów wskazane w pkt 2 Regulaminu INTER CARS GO.
 • 2.3. „Pojazd Użytkownika” – samochód osobowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 ze zm.) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, który jest wykorzystywany przez Użytkownika do korzystania z Usługi INTER CARS GO. Lista pojazdóww których zgodnie z zaleceniami producenta może być zamontowane Urządzenie OBD Telematics dostępna jest pod adresem: https://intercarsgo.com.
 • 2.4. „Polityka Prywatności” – odrębny dokument, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę, określający warunki przetwarzania przez Usługodawcę danych Użytkownika, w tym jego danych osobowych (w szczególności cel i zakres przetwarzania). Polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://intercarsgo.com.
 • 2.5. „Regulamin Serwisu Motointegrator” – oznacza Regulamin Serwisu Motointegrator, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
 • 2.6. „Regulamin INTER CARS GO” – oznacza niniejszy Regulamin Usługi Inter Cars GO, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
 • 2.7. „Umowa” – oznacza umowę o świadczenie Usługi INTER CARS GO, zawartą przez Użytkownika z Usługodawcą na zasadach opisanych w Regulaminie INTER CARS GO. W przypadku Umowy zawieranej przez Użytkownika będącego Konsumentem, Umowa ma charakter umowy zawieranej na odległość w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta.
 • 2.8. „Urządzenie Mobilne” – urządzenie pozwalające na pobranie i zainstalowanie Aplikacji, spełniające określone w Regulaminie INTER CARS GO wymagania techniczne, w szczególności telefon komórkowy, smartfon, tablet itp.
 • 2.9. Urządzenie OBD Telematics – urządzenie diagnostyczna OBD Telematics, montowane w Pojeździe Użytkownika w ramach Usługi INTER CARS GO. Producentem Urządzenia OBD Telematics jest spółka TEXA S. p. A. z siedzibą w Monastier di Treviso, Via 1 Maggio, 9, 31050 Monastier di Treviso, Włochy.
 • 2.10. „Usługa Aplikacji” – oznacza wskazaną w pkt 3.6 Regulaminu INTER CARS GO usługę świadczoną przez Usługodawcę przy wykorzystaniu Aplikacji dla Użytkowników
 • 2.11. „Usługa INTER CARS GO” – oznacza wskazaną w pkt 3.10 Regulaminu INTER CARS GO usługę Inter Cars Go świadczoną przez Usługodawcę przy wykorzystaniu Aplikacji dla Użytkowników.
 • 2.12. „Usługodawca” lub „Spółka” – oznacza spółkę Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000008734, posiadającą NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887, pocztę elektroniczną kontakt@intercars.pl oraz serwis internetowy http://www.intercars.pl/.
 • 2.13. „Ustawa o Prawach Konsumenta” – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 ze zm.).
 • 2.14. „Użytkownik” – oznacza podmiot, który zgodnie z przepisami prawa zdolny jest do zawarcia Umowy i korzysta z Aplikacji zgodnie z Regulaminem INTER CARS GO. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż pod pojęciem „Użytkownika” rozumie się w szczególności osobę, która zawarła z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi INTER CARS GO.
 • 2.15. „Warsztat lub Warsztat INTER CARS GO” – oznacza podmiot trzeci, prowadzący warsztat samochodowy lub świadczący usługi związane z motoryzacją (np. usługi naprawy samochodów), który współpracuje z Usługodawcą lub podmiotem z Grupy Inter Cars na podstawie odrębnej umowy w celu świadczenia przez Usługodawcę niektórych usług składających się na Usługę INTER CARS GO, w szczególności usługę przeglądu technicznego Pojazdu Użytkownika lub instalacji Urządzenia OBD Telematics. Warsztat jest również podmiotem, u którego Użytkownik może zakupić Urządzenie OBD Telematics. Aktualna w danym momencie lista (wykaz) Warsztatów wraz z ich adresami jest dostępna w Serwisie pod adresem: https://motointegrator.com/pl/pl/warsztaty?services=481
 • Pojęcia pisane od wielkiej litery, a niezdefiniowane w Regulaminie INTER CARS GO, zostały zdefiniowane w Regulaminie Serwisu Motointegrator. W przypadku wątpliwości postanowienia Regulaminu INTER CARS GO mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu Serwisu Motointegrator. Pozostałe pojęcia – niezdefiniowane w obu regulaminach – mają znaczenie wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3.  RODZAJ I ZAKRES USŁUGI
 • 3.1. Usługodawca umożliwia bezpłatne pobranie, instalację i korzystanie z Aplikacji
 • APLIKACJA
 • 3.2. Usługodawca umożliwia bezpłatne pobranie, instalację i korzystanie z Aplikacji. Usługa Aplikacji jest świadczona od momentu pobrania i akceptacji Regulaminu INTER CARS GO.
 • 3.3. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe po uprzednim pobraniu Aplikacji na Urządzenie Mobilne i zarejestrowaniu się Użytkownika w celu utworzenia Konta. Do rejestracji Użytkownika wymagane jest podanie następujących danych: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, kraj stałego pobytu, numer rejestracyjny oraz numer VIN Pojazdu Użytkownika.
 • 3.4. Użytkownicy Zarejestrowani w rozumieniu Regulaminu Serwisu Motointegrator – posiadający już Konto w serwisie Motointegrator mogą zalogować się do Konta za pośrednictwem Aplikacji w celu korzystania z jej funkcjonalności.
 • 3.5. Użytkownicy, którzy zarejestrują się za pomocą Aplikacji, będą Użytkownikami Zarejestrowanymi w rozumieniu Regulaminu Serwisu Motointegrator i mogą zalogować się do Konta w Serwisie w celu korzystania z jego funkcjonalności.
 • 3.6. Aplikacja obejmuje następujące funkcjonalności:
 • 3.6.1. wysyłkę powiadomień, ostrzeżeń i przypomnień dotyczących w szczególności stanu technicznego Pojazdu Użytkownika, przeglądów okresowych, umówionych wizyt w Warsztatach oraz korzystania z Usługi INTER CARS GO (SMS, e-mail i push w Aplikacji);
 • 3.6.2. przechowywanie książki serwisowej (historii Pojazdu Użytkownika) w Koncie Użytkownika;
 • 3.6.3. usługę Contact Center – pomoc przy Rezerwacji wizyt w Warsztatach (wybór Warsztatu i zamawianie części), porady i wsparcie techniczne w zakresie utrzymania samochodu (techniczny helpdesk), udzielanie szczegółowych informacji o produktach, promocjach itp.;
 • 3.6.4. wysyłkę spersonalizowanych, zamówionych informacji handlowych, w tym informacji o promocjach i zniżkach na usługi i produkty oferowane przez Usługodawcę.
 • 3.7. Korzystając z Aplikacji oraz świadczonej przez Usługodawcę Usługi INTER CARS GO, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem INTER CARS GO i Polityką Prywatności dostępną pod adresem: https://intercarsgo.com. Polityka Prywatności reguluje przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, w tym udostępnianie danych osobowych Użytkownika pomiędzy Usługodawcą a Warsztatami INTER CARS GO.
 • USŁUGA INTER CARS GO
 • 3.8. Usługa INTER CARS GO jest świadczona od momentu spełnienia łącznie poniższych warunków:
 • 3.8.1. nabycia własności Urządzenia OBD Telemetics – zgodnie z pkt 3.9. poniżej albo uzyskania prawa do korzystania z Urządzenia OBD Telemetics zgodnie z pkt 3.10. poniżej;
 • 3.8.2. instalacji Urządzenia OBD Telematics w Pojeździe Użytkownika oraz
 • 3.8.3. synchronizacji Urządzenia OBD Telematics z Aplikacją przez podanie unikalnego numeru PIN identyfikującego dane Urządzenie OBD Telematics i akceptacji Regulaminu.
 • 3.9. Użytkownik może nabyć własność Urządzenia OBD Telematics w jeden z następujących sposobów:
 • 3.9.1. poprzez Aplikację (przy wyborze w Aplikacji Usługi w modelu nabycia własności Urządzenia OBD Telematics);
 • 3.9.2. na stronie internetowej Usługodawcy: intercarsgo.com lub innych serwisach, w których Usługodawca umożliwia nabycie Urządzenia lub
 • 3.9.3. w Warsztatach INTER CARS GO – w takim przypadku Urządzenie OBD Telematics jest sprzedawane bezpośrednio przez Warsztat.
 • 3.10. Użytkownik może również nie nabywać własności Urządzenia OBD Telematics, lecz uzyskać prawo do korzystania z niego poprzez wybór w Aplikacji Usługi INTER CARS GO w modelu opłaty subskrypcyjnej (właścicielem Urządzenia OBD Telematics pozostaje Usługodawca, który oddaje Użytkownikowi Urządzenie OBD Telematics do używania przez cały czas trwania Umowy o świadczenie Usługi INTER CARS GO [najem Urządzenia OBD Telematics]). W takim przypadku, po upływie 12 miesięcy korzystania z Usługi w tym modelu, Użytkownik ma prawo nabycia własności Urządzenia OBD Telematics, z którego korzystał dotychczas z upustem określonym w pkt. 9.3 Regulaminu.
 • 3.11. Instalacja Urządzenia OBD Telematics w Pojeździe Użytkownika i synchronizacja Urządzenia OBD Telematics z Aplikacją jest dokonywana przez Warsztat, chyba że Użytkownik nabył własność Urządzenia OBD TELEMATICS na stronie internetowej Usługodawcy: intercarsgo.com lub innych serwisach, w których Usługodawca umożliwia nabycie Urządzenia – w takim przypadku powyższe czynności Użytkownik wykonuje samodzielnie.
 • 3.12. Usługa INTER CARS GO obejmuje:
 • 3.12.1. weryfikację stanu technicznego Pojazdu Użytkownika, wykonywaną przez Warsztat INTER CARS GO, obejmującą
 • i. czynności, których wyniki będą dostępne w Aplikacji:
  • zapisanie aktualnego przebiegu (przed montażem Urządzenia OBD Telematics);
  • określenie rodzaju zamontowanych hamulców – przednich i tylnych (tarczowe/bębnowe);
  • określenie stanu hamulców – przednich i tylnych (bardzo dobry/dobry/krytyczny);
  • weryfikacja wysokości bieżnika opon dla przedniej i tylnej osi (bardzo dobry/dobry/krytyczny);
  • określenie ogólnego stanu opon dla przedniej i tylnej osi (bardzo dobry/dobry/krytyczny);
  • określenie rodzaju skrzyni biegów;
  • zapisanie przebiegu, przy którym dokonano ostatniej wymiany oleju oraz daty wymiany;
  • zapisanie interwału (liczby kilometrów), po którym powinna nastąpić kolejna weryfikacja poziomu oleju;
  • określenie rodzaju, klasy lepkości SAE oraz marki oleju użytego podczas ostatniej wymiany;
  • wprowadzenie informacji dotyczących dokonanej wymiany filtrów podczas ostatniej kontroli oleju (filtr oleju, filtr paliwa, filtr powietrza, filtr kabinowy);
  • dodanie rekomendowanych usług, które z uwagi na aktualny stan Pojazdu Użytkownika powinny zostać wykonane w najbliższym czasie.
 • ii. czynności, których wyniki zostaną przekazane Użytkownikowi w innej formie, w szczególności na papierowej karcie przeglądu:
  • kontrola oświetlenia;
  • kontrola stanu wycieraczek – przednich i tylnych;
  • kontrola płynów – olej silnikowy, płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, olej w układzie wspomagania kierownicy, płyn do spryskiwaczy;
  • weryfikacja wycieków silnika;
  • kontrola ciśnienia w oponach;
  • określenie stanu opon w tym wysokości bieżnika (dane należy zapisać w systemie);
  • kontrola zawieszenia (np. luzy w łożyskach, wycieki oleju w amortyzatorach);
  • kontrola układu kierowniczego;
  • kontrola stanu klocków i tarcz hamulcowych – przednich i tylnych;
  • kontrola stanu przewodów układu hamulcowego;
  • kontrola układu napędowego – stan osłon, przegubów, połączeń;
  • kontrola układu wydechowego – stan i szczelność;
  • kontrola stanu akumulatora i test ładowania;
  • sprawdzenie ważności gaśnicy.
 • Jeżeli instalacji Urządzenia OBD Telematics dokonuje dla Użytkownika Warsztat INTER CARS GO, weryfikacji stanu technicznego Pojazdu Użytkownika Warsztat dokonuje przed dokonaniem tej instalacji. W innym przypadku, Użytkownik otrzymuje voucher do wykorzystania na skorzystanie z usługi opisanej w niniejszym pkt 3.12.1. w Warsztatach INTER CARS GO w ciągu 12 miesięcy od synchronizacji Urządzenia OBD Telematics z Aplikacją przez podanie unikalnego numeru PIN identyfikującego dane Urządzenie OBD Telematics.
 • 3.12.2. zdalną diagnostykę i monitoring stanu Pojazdu Użytkownika – wyświetlanie w czasie rzeczywistym stanu poziomu naładowania akumulatora/baterii, przebiegu Pojazdu Użytkownika, diagnostycznych kodów błędów oraz danych dodatkowych (tj. poziom paliwa, ciśnienie powietrza) w zależności od modelu Pojazdu Użytkownika;
 • 3.12.3. instalację Urządzenia OBD Telematics (poprzez podpięcie do złącza diagnostycznego) w pojeździe Użytkownika przez Warsztat INTER CARS GO po zawarciu Umowy i wykonaniu pierwszej weryfikacji stanu technicznego, za wyjątkiem przypadku nabycia Urządzenia na stronie internetowej Usługodawcy: intercarsgo.com lub innych serwisach, w których Usługodawca umożliwia nabycie Urządzenia, w którym to przypadku Użytkownik sam instaluje Urządzenie OBD Telematics.
 • 3.13. Usługa INTER CARS GO jest usługą odpłatną zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 9 Regulaminu INTER CARS GO. Korzystanie z Usługi INTER CARS GO w danym okresie rozliczeniowym jest możliwe dopiero po uiszczeniu ceny za nabycie własności Urządzenia OBD Telematics lub opłaty subskrypcyjnej.

4. WARUNKI LICENCYJNE

 • 4.1. Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Aplikacji, ograniczonej do terytorium Unii Europejskiej, z uwzględnieniem eksterytorialnego charakteru sieci Internet, licencji na korzystanie z Aplikacji.
 • 4.2. Licencja uprawnia Użytkownika wyłącznie do trwałego zwielokrotniania Aplikacji poprzez jej instalację na Urządzeniu Mobilnym w celu korzystania z niej zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcjonalnościami określonymi w Regulaminie INTER CARS GO.
 • 4.3. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone i udostępniane w ramach Aplikacji, jak i sposób ich przedstawienia (układ), podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Usługodawcy.
 • 4.4. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w Regulaminie INTER CARS GO, w szczególności Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do jakiegokolwiek wykorzystania kodów źródłowych Aplikacji. Użytkownikowi nie wolno kopiować, modyfikować i rozpowszechniać oraz reprodukować całości lub części Aplikacji, w sposób inny niż opisany w Regulaminie INTER CARS GO.
 • 4.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem autorskich praw majątkowych Usługodawcy do Aplikacji oraz pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.
 • 5. ZAKAZ WPROWADZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH
 • 5.1. W związku z korzystaniem z Aplikacji i Usługi INTER CARS GO Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści:
 • 5.1.1. naruszających prawa innych osób, w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, prawa do ochrony danych osobowych, a także dobra osobiste innych osób;
 • 5.1.2. popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną;
 • 5.1.3. nawołujących do popełnienia przestępstwa;
 • 5.1.4. naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 • 5.2. Użytkownik, który uzyska wiadomość, że jakakolwiek treść udostępniona w Serwisie lub Aplikacji jest niezgodna z prawem lub Regulaminem INTER CARS GO może zgłosić ten fakt Usługodawcy, w szczególności przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w pkt 2.1 Regulaminu.
 • 5.3. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści, udostępnianych przez Użytkownika, Usługodawca jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do tych treści.
 • 5.4. Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji oraz Usługi INTER CARS GO w sposób powodujący zakłócenie funkcjonowania systemu informatycznego Aplikacji lub jakiegokolwiek jego elementu.
 • 6. WARUNKI TECHNICZNE
 • 6.1. Niezakłócone korzystanie z Usługi INTER CARS GO i wszystkich funkcjonalności Aplikacji jest możliwe po łącznym spełnieniu poniższych warunków:
 • 6.1.1. zainstalowania i korzystania z Aplikacji na sprawnym Urządzeniu Mobilnym posiadającym aktualne oprogramowanie Android;
 • 6.1.2. zapewnienia przez Użytkownika aktywnego i stabilnego połączenia internetowego i sieci bluetooth na Urządzeniu Mobilnym;
 • 6.1.3. nieprzerwanym podłączeniu Urządzenia OBD Telematics do złącza OBD2 w Pojeździe Użytkownika po instalacji dokonanej przez Warsztat INTER CARS GO.
 • 6.2. Korzystanie z Konta za pośrednictwem Serwisu jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu Motointegrator.
 • 6.3. Instalacja Urządzenia OBD Telematics jest możliwa w Pojeździe Użytkownika, który został wyprodukowany nie wcześniej niż w 2005 roku i uzyskał pozytywną opinię Warsztatu INTER CARS GO po przeprowadzeniu przeglądu technicznego. Instalacja Urządzenia OBD Telematics nie jest możliwa w Pojazdach o napędzie hybrydowym lub elektrycznym lub wyposażonym w instalację LPG, Warsztat INTER CARS GO może odmówić instalacji Urządzenia OBD Telematics, jeżeli stan techniczny Pojazdu Użytkownika, w tym złącza OBD2, nie pozwala na bezpieczne korzystanie z Usługi INTER CARS GO. W przypadku samodzielnej instalacji Urządzenia OBD Telematics przez Użytkownika, Użytkownik powinien we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zadbać o prawidłowy stan techniczny Pojazdu Użytkownika przed instalacją Urządzenia OBD Telematics.
 • 6.4. Usługodawca informuje, iż w przypadku niespełnienia przez Użytkownika powyżej opisanych minimalnych wymagań technicznych skorzystanie z Usługi INTER CARS GO może okazać się niemożliwe, utrudnione lub Aplikacja może nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy.
 • 6.5. Użytkownik we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych Urządzenia Mobilnego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz dostęp do Internetu, a także odpowiedni stan techniczny Pojazdu Użytkownika. Koszty zakupu Pojazdu Użytkownika, Urządzenia Mobilnego, innych urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz koszty połączenia z Internetem ponosi w całości Użytkownik.
 • 7. ZAWARCIE i OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
 • 7.1. Przed wprowadzeniem przez Użytkownika w Aplikacji unikalnego numeru PIN identyfikującego dane Urządzenie OBD Telematics zgodnie z pkt 3.8.3 Regulaminu, Użytkownik powinien zaakceptować Regulamin INTER CARS GO. Poprzez zaakceptowanie Regulaminu, Użytkownik składa Usługodawcy ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi INTER CARS GO (zamówienie na usługę) na warunkach określonych niniejszym Regulaminie.
 • 7.2. W przypadku istnienia możliwości świadczenia Usługi INTER CARS GO, Usługodawca prześle na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, oświadczenie o przyjęciu zamówienia, o którym mowa w pkt 1. powyżej. Przesłanie przez Usługodawcę informacji o przyjęciu zamówienia stanowi przyjęcie złożonej przez Użytkownika oferty i prowadzi do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi INTER CARS GO, do której zastosowanie znajduje Regulamin INTER CARS GO.
 • 7.3. Umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy, a po upływie tego czasu zostaje przedłużona na czas nieoznaczony zgodnie z pkt 2 Regulaminu INTER CARS GO.
 • 7.4. Zawierając Umowę Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem albo posiada wyraźną i pisemną zgodę właściciela (w szczególności leasingodawcy) Pojazdu Użytkownika, który ma podlegać weryfikacji stanu technicznego i w którym zainstalowane zostanie Urządzenie OBD Telematics.
 • 7.5. W celu zawarcia Umowy, Użytkownik loguje się do Konta Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji i wprowadza swoje dane osobowe i informacje o Pojeździe Użytkownika niezbędne do zawarcia Umowy, a także dokonuje płatności zgodnie z pkt 9 Regulaminu INTER CARS GO. Użytkownik może dodać w Koncie Użytkownika dodatkowe dane osobowe i informacje o Pojeździe Użytkownika, których podanie nie jest konieczne do zawarcia Umowy.
 • 7.6. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi INTER CARS GO w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przy wyborze korzystania z Usługi INTER CARS GO w modelu opłaty subskrypcyjnej, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia OBD Telematics Usługodawcy.
 • 7.7. W przypadku dokonania nabycia Usługi w modelach opisanych w pkt 3.9.1. lub 3.10., weryfikacja stanu technicznego Pojazdu Użytkownika i instalacja Urządzenia OBD Telematics przez Warsztat INTER CARS GO mogą zostać przeprowadzone po upływie 14 dni od dnia dokonania w Aplikacji wyboru „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, chyba że Użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na wykonanie usługi weryfikacji stanu technicznego Pojazdu Użytkownika i instalację Urządzenia OBD Telematics przez Warsztat INTER CARS GO przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, o którym mowa w pkt 7.6. Regulaminu INTER CARS GO.
 • 7.8. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na wykonanie weryfikacji stanu technicznego Pojazdu Użytkownika i instalację Urządzenia OBD Telematics przez Warsztat INTER CARS GO przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, o którym mowa w pkt 7. Regulaminu INTER CARS GO, powoduje utratę prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w Ustawie o Prawach Konsumenta.
 • 7.9. Po wykonaniu usługi weryfikacji stanu technicznego Warsztat INTER CARS GO dokonuje instalacji Urządzenia OBD Telematics w Pojeździe Użytkownika oraz synchronizacji Urządzenia OBD Telematics z Aplikacją na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika, chyba że Użytkownik wcześniej samodzielnie dokonał instalacji i synchronizacji Urządzenia OBD Telematics.
 • 8. ROZWIĄZANIE UMOWY
 • 8.1. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Aplikacji i usunąć Konto. Żądanie usunięcia Konta można przesłać Usługodawcy w szczególności pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w pkt 2.1 Regulaminu INTER CARS GO. Usunięcie Konta będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z Usługi INTER CARS GO.
 • 8.2. Użytkownik może bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym Użytkownik złożył Usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy można przesłać Usługodawcy w szczególności pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w pkt 2.1 Regulaminu INTER CARS GO.
 • 8.3. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:
 • 8.3.1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu INTER CARS GO lub Regulaminu Serwisu Motointegrator;
 • 8.3.2. gdy po przeprowadzeniu weryfikacji stanu technicznego Pojazdu Użytkownika przez Warsztat INTER CARS GO w związku ze stanem Pojazdu Użytkownika korzystanie z Usługi INTER CARS GO nie będzie możliwe lub może okazać się niebezpieczne dla Użytkownika;
 • 8.3.3. naruszenia przez Użytkownika, w związku z korzystaniem z Usługi INTER CARS GO lub Konta Użytkownika, przepisów prawa lub praw innych osób.
 • 8.4. Niezależnie od postanowienia pkt 3 powyżej, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wypowiedzenie, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:
 • 8.4.1. zalegania przez Użytkownika z płatnościami z tytułu opłaty subskrypcyjnej na rzecz Usługodawcy za okres przynajmniej 3 miesięcy;
 • 8.4.2. stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik korzysta z Aplikacji lub Serwisu w sposób naruszający dobre obyczaje;
 • 8.4.3. stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik korzysta z Konta w sposób sprzeczny z założeniami, celami lub zakresem działalności Aplikacji lub Serwisu;
 • 8.4.4. stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu systemu informatycznego Aplikacji;
 • 8.4.5. stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik nie jest właścicielem Pojazdu Użytkownika i nie posiada wyraźnej i pisemnej zgody właściciela Pojazdu Użytkownika, w którym zainstalowane zostało Urządzenie OBD Telematics;
 • 8.4.6. likwidacji, zaprzestania działania lub zmiany zakresu działania Aplikacji lub Serwisu.
 • 8.5. W przypadku, gdyby dana okoliczność stanowiła zarówno ważny powód opisany w pkt 3 powyżej, jak również w pkt 8.4 powyżej, Usługodawca może według własnego wyboru wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym na podstawie pkt 8.3 powyżej lub z zachowaniem terminu wypowiedzenia wskazanego w pkt 8.4 powyżej.
 • 8.6. Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Koncie (tj. podany przy rejestracji lub zmieniony przez Użytkownika po rejestracji) lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi w inny prawnie dopuszczalny sposób.
 • 8.7. Konto Użytkownika aktywne jest od chwili rejestracji do chwili jego usunięcia w związku z wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika lub Usługodawcę, przy czym Konto Użytkownika będzie aktywne do czasu zakończenia realizacji wszystkich będących w toku Usług.
 • 8.8. Na żądanie Użytkownika Usługodawca może przekazać Użytkownikowi dane przechowywane w ramach Konta Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zachowania danych przechowywanych w ramach Konta Użytkownika w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 • 8.9. Po zakończeniu Umowy o świadczenie Usługi INTER CARS GO w modelu opłaty subskrypcyjnej, w przypadku braku chęci Użytkownika dalszej kontynuacji Umowy i braku chęci nabycia Urządzenia OBD Telematics, Użytkownik jest zobowiązany zwrócić Usługodawcy Urządzenie OBD Telematics w stanie niepogorszonym. Jednakże Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Urządzenia OBD Telematics będące następstwem prawidłowego używania. Zwrotu należy dokonać w dowolnym Warsztacie INTER CARS GO w terminie miesiąca od zakończenia Umowy.
 • PŁATNOŚCI

 • Nabycie urządzenia obd telematics
 • 9.1. Użytkownik może nabyć własność Urządzenia OBD Telematics od Usługodawcy za cenę 279,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 0/100) netto poprzez Aplikację, na stronie internetowej Usługodawcy: intercarsgo.com lub innych serwisach, w których Usługodawca umożliwia nabycie Urządzenia. Użytkownik może także nabyć własność Urządzenia OBD Telematics Warsztatach INTER CARS GO. W takim przypadku Użytkownik nabywa własność Urządzenia OBD Telematics za cenę określoną przez dany Warsztat.
 • 9.2. Wraz z nabyciem własności Urządzenia zgodnie z powyższym, Użytkownik nabywa prawo do nieodpłatnego korzystania z Usługi INTER CARS GO przez okres 12 miesięcy od daty instalacji i synchronizacji Urządzenia OBD Telematics. Po upływie tego okresu Umowa zostaje automatycznie przedłużona na czas nieoznaczony, a Użytkownik zobowiązany jest dokonywać opłaty subskrypcyjnej lub opłaty rocznej.
 • 9.3. W przypadku rozpoczęcia korzystania z Usługi INTER CARS GO w modelu opłaty subskrypcyjnej zgodnie z pkt. 3.10. Regulaminu, Użytkownik może nabyć własność Urządzenia OBD Telematics po upływie okresu 12 miesięcy korzystania z Usługi. W przypadku nie wypowiedzenia Umowy, cena nabycia Urządzenia OBD Telematics wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty) zostanie doliczona do pierwszej kolejnej płatności uiszczanej przez Użytkownika.
 • SUBSKRYPCJA
 • 9.4. Użytkownik zobowiązany jest uiszczać comiesięczną opłatę za świadczenie Usługi INTER CARS GO za każdy miesiąc korzystania z Usługi INTER CARS GO (opłata subskrypcyjna) w przypadku:
 • 9.4.1. w przypadku rozpoczęcia korzystania z Usługi INTER CARS GO w modelu opisanym w pkt 3.10. (Usługa w modelu opłaty subskrypcyjnej) w okresie pierwszych 12 miesięcy,
 • 9.4.2. w przypadku korzystania z Usługi INTER CARS GO po upływie 12 miesięcy korzystania z Usługi.
 • 9.5. Wysokość miesięcznej opłaty subskrypcyjnej za korzystanie z Usługi INTER CARS GO wynosi:
 • 9.5.1. 29,90 PLN brutto w przypadku pierwszych 12 miesięcy korzystania z Usługi INTER CARS GO w modelu opisanym w pkt 3.10. (Usługa w modelu opłaty subskrypcyjnej);
 • 9.5.2. 9,90 PLN brutto po upływie pierwszych 12 miesięcy korzystania z Usługi INTER CARS GO, bez względu na wybrany model świadczenia Usługi w pierwszych 12 miesiącach.
 • 9.6. Opłata subskrypcyjna jest płatna z góry w terminie do pierwszego dnia każdego miesiąca przelewem na indywidualny rachunek Użytkownika podany w Koncie Użytkownika.
 • 9.7. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi INTER CARS GO w modelu opisanym w pkt 3.10. (Usługa INTER CARS GO w modelu opłaty subskrypcyjnej) powoduje zobowiązanie Użytkownika do uiszczenia opłaty aktywacyjnej w wysokości 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych) brutto, która pokrywa koszty weryfikacji stanu technicznego i instalacji Urządzenia OBD Telematics.
 • 9.8. Usługodawca udziela Użytkownikowi rabatu na opłatę aktywacyjną w wysokości uzależnionej od momentu dokonania płatności liczonego od ostatniej bezpłatnej weryfikacji stanu technicznego Pojazdu Użytkownika dokonanego w ramach Usługi INTER CARS GO przez Warsztat INTER CARS GO na zasadach określonych w Regulaminie INTER CARS GO.
 • 9.9. Opłatę aktywacyjną należy uiścić w momencie zakończenia Umowy. Wysokość udzielonego przez Usługodawcę rabatu oblicza się zgodnie z poniższą tabelą:
Płatność w terminie (od ostatniej bezpłatnej weryfikacji stanu technicznego) Wysokość rabatu
do 1 miesiąca 0%
do 2 miesięcy 8,33%
do 3 miesięcy 16,66%
do 4 miesięcy 25,00%
do 5 miesięcy 33,33%
do 6 miesięcy 41,66%
do 7 miesięcy 50,00%
do 8 miesięcy 58,33%
do 9 miesięcy 66,66%
do 10 miesięcy 75,00%
do 11 miesięcy 83,33%
do 12 miesięcy 91,66%
więcej niż 12 miesięcy 100,00%
 • DOKONANIE PŁATNOŚCI
 • 9.10. W celu dokonania płatności Użytkownik zostaje przekierowany z Aplikacji do serwisu internetowego https://intercarsgo.com, umożliwiającego realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. Użytkownik może także dokonać płatności w ramach kontaktu z Infolinią.
 • 9.11. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi dokonywanie bezpiecznych płatności za pośrednictwem systemu płatności internetowych PAYU.
 • 9.12. Użytkownik korzystając z systemu płatności internetowych PAYU ma możliwość płacenia kartą płatniczą, e-przelewem bankowym lub Blikiem.
 • 9.13. Użytkownik podaje w tym celu wszystkie niezbędne dane zgodnie z instrukcją w Aplikacji oraz Regulaminem systemu PAYU.
 • POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 • 9.14. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania na rachunku Usługodawcy. Usługa INTER CARS GO jest aktywna po dokonaniu płatności za dany okres rozliczeniowy. Brak płatności skutkuje uniemożliwieniem korzystania z usługi.
 • 9.15. Wszystkie płatności są dokonywane w PLN (polski złoty). W przypadku dokonania płatności w innej walucie przewalutowania dokonuje wydawca karty według przyjętego przez siebie kursu wymiany walut.
 • 9.16. Płatności dokonywane przez Użytkownika obejmują wszystkie obowiązkowe podatki i opłaty.
 • 9.17. W przypadku wniesienia opłaty w wysokości przewyższającej wysokość opłaty subskrypcyjnej lub opłaty rocznej (nadpłata), Usługodawca zaliczy nadpłatę na poczet przyszłych płatności i poinformuje o tym Użytkownika drogą elektroniczną (e-mail lub SMS).
 • 9.18. Usługodawca może organizować odrębne promocje i konkursy dla Użytkowników oraz kierować do Użytkowników oferty specjalne związane z korzystaniem z Usługi INTER CARS GO, których warunki będą określane w odrębnych regulaminach.
 • 10. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG
 • 10.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Aplikacji lub świadczenia Usługi INTER CARS GO przez Usługodawcę oraz płatności, o których mowa w pkt 9 Regulaminu INTER CARS GO można zgłaszać Usługodawcy w dowolny sposób, w tym:
 • 10.1.1. pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w pkt 1.2.1 Regulaminu INTER CARS GO;
 • 10.1.2. w formie pisemnej, np. poprzez przesłanie jej kurierem lub listownie lub złożenie jej w siedzibie Usługodawcy pod adresem wskazanym w pkt 1.1 Regulaminu INTER CARS GO.
 • 10.2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby składającej reklamację oraz opis przyczyny reklamacji.
 • 10.3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania.
 • 10.4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie wskazanym w pkt 10.3 powyżej, Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru przez Użytkownika w lokalu Usługodawcy pod adresem wskazanym w pkt 1.1 Regulaminu INTER CARS GO
 • 11. SPOSOBY POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

  11.1. Użytkownik, który zawarł Umowę działając jako Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Konsument może skorzystać z mediacji lub sądownictwa polubownego. Usługodawca informuje, że na terytorium Polski Konsument może złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu przez polubowny sąd konsumencki, działający przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej lub wniosek o podjęcie mediacji przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. Procedury polubownego rozstrzygania sporów stosowane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  • 11.2. Więcej informacji o możliwościach skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl). W krajach innych niż Polska Konsument może złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu przez organ właściwy na podstawie ustawodawstwa danego kraju, będący podmiotem ADR w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. (h) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
  • 11.3. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Usługodawcą, o ile związane są ze świadczeniem Usługi INTER CARS GO lub korzystaniem z Aplikacji lub Serwisu, mogą zostać poddane przez Użytkownika procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów z wykorzystaniem Platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (link do Platformy ODR znajduje się na podstronach Serwisu).
  • 11.4. Korzystanie z Platformy ODR jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Użytkownika będącego Konsumentem i następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 • 12. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
 • 12.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • 12.1.1. szkody spowodowane niezgodnym z prawem lub postanowieniami Regulaminu INTER CARS GO, w szczególności pkt 6, korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji lub Serwisu lub szkody powstałe na skutek siły wyższej;
 • 12.1.2. utratę danych spowodowaną awarią Urządzenia Mobilnego Użytkownika lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy;
 • 12.1.3. ujawnienie przez Użytkownika hasła oraz loginu do Konta Użytkownika nieuprawnionym osobom trzecim i konsekwencje tego ujawnienia.
 • 12.2. Usługodawca informuje, że instalacja kostki diagnostycznej Inter Cars GO w pojeździe objętym gwarancją producenta może stanowić przesłankę wygaśnięcia gwarancji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przedterminowe wygaśnięcie gwarancji producenta Pojazdu Użytkownika spowodowane instalacją 12.3. Urządzenia OBD Telematics. Użytkownik jest zobowiązany do weryfikacji postanowień gwarancyjnych producenta Pojazdu Użytkownika we własnym zakresie przed skorzystaniem z Usługi INTER CARS GO.
 • 13.  DANE OSOBOWE
 • 13.1. Dane osobowe Użytkownika, pozyskane na potrzeby i w trakcie świadczenia Usług przez Usługodawcę będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności znajdującej się pod adresem: https://intercarsgo.com /polityka-prywatnosci.
 • 14. ZMIANY REGULAMINU
 • 14.1. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu INTER CARS GO w każdym momencie w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:
 • 14.1.1. konieczności dostosowania Regulaminu INTER CARS GO do przepisów prawa, zaleceń, wytycznych, nakazów lub zakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 • 14.1.2. zmiany zakresu Usługi INTER CARS GO;
 • 14.1.3. zmiany funkcjonalności Aplikacji, Serwisu, Systemu Informatycznego lub Konta Użytkownika;
 • 14.1.4. zmian w zakresie odpłatności Usługi INTER CARS GO;
 • 14.1.5. zmiany zakresu lub charakteru działalności Usługodawcy;
 • 14.1.6. zmiany warunków technicznych korzystania z Usługi INTER CARS GO;
 • 14.1.7. konieczności przeciwdziałania nadużyciom związanym z Usługą INTER CARS GO, Aplikacją lub Serwisem;
 • 14.1.8. konieczności dostosowania Regulaminu INTER CARS GO do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem Usług, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników;
 • 14.1.9. konieczności skorygowania sformułowań niejasnych lub budzących wątpliwości lub poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w Regulaminie INTER CARS GO;
 • 14.1.10. pojawienia się nowych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi INTER CARS GO lub Aplikacji, zmiany lub odpadnięcia (zniwelowania) takich ryzyk lub zagrożeń;
 • 14.1.11. zmiany danych Usługodawcy, w tym firmy, adresu siedziby, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej, adresów URL (odnośników/hiper linków) zamieszczonych w Regulaminie.
 • 14.2. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu INTER CARS GO, Usługodawca poinformuje o tym udostępniając z wyprzedzeniem co najmniej 1 miesiąca ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu INTER CARS GO na stronie internetowej Usługodawcy, w Aplikacji i Serwisie. Dodatkowo Usługodawca z wyprzedzeniem co najmniej 1 miesiąca prześle Użytkownikom stosowne powiadomienie drogą elektroniczną (e-mail lub SMS), wskazujące datę wejścia zmiany Regulaminu INTER CARS GO w życie.
 • 14.3. Zmieniony Regulamin INTER CARS GO wiąże Użytkownika, który nie wypowie Umowy w miesiącu, w którym zmiana Regulaminu INTER CARS GO została ogłoszona zgodnie z pkt 14.2 powyżej.
 • 15.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 15.1. Prawem właściwym dla Umów zawieranych na podstawie Regulaminu INTER CARS GO jest prawo polskie, bez uszczerbku dla art. 6 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych, zgodnie z którym wybór prawa nie może pozbawić Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że przedsiębiorca wykonuje swoją działalność lub kieruje swoją działalność do tego państwa, a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 • 15.2. Dla sporów wynikających z Umów zawieranych na podstawie Regulaminu INTER CARS GO właściwe są sądy polskie, z zastrzeżeniem uprawnień Konsumenta wynikających z art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, zgodnie z którym Konsument może wytoczyć powództwo przeciwko swojemu kontrahentowi również przed sądem miejsca, w którym Konsument ma miejsce zamieszkania.
 • 15.3. Regulamin INTER CARS GO obowiązuje w powyższej wersji od 01.04.2020 r.