Terms and conditions

(TERMS AND CONDITIONS available in Czech language)
 • 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI
 • 1.1 Tento Provozní řád byl zpracován a je uplatňován společností Inter Cars S.A. se sídlem ve Varšavě (adresa: ul. Powsińska 64, 02-903 Varšava, Polsko), zapsané v rejstříku podnikatelů Celostátního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XIII. hospodářské oddělení Celostátního soudního rejstříku pod číslem: 0000008734, DIČ 1181452946 a identifikačním číslem REGON 014992887, e-mailová adresa info@intercars.com.pl, internetové stránky http://www.intercars.com.pl/.
 • 1.2. Uživatel a jakákoli jiná osoba se mohou na Poskytovatele služeb obrátit na kontaktních údajích uvedených v bodě výše a na následující kontaktních údajích:
 • 1.2.1. e-mailová adresa: kontakt@mi.eu;
 • 1.2.2. internetové stránky: https://intercarsgo.com;
 • 1.2.3. telefon: +48 22 714 11 11.
 • 1.3. V rozsahu úpravy poskytování elektronických služeb jsou tyto Obchodní podmínky obchodními podmínkami ve smyslu čl. 8 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sb. zák. Polské republiky 2019.123, tj. ze 21. ledna 2019).
 • 1.4. S těmito Obchodními podmínkami INTER CARS GO se může zdarma seznámit kdokoliv.
 • 2. DEFINICE
Pojmy uvedené velkým písmenem mají následující význam:
 • 2.1. „Aplikace“ – je software provozovaný Poskytovatelem služeb, který je poskytován zdarma pod označením „Inter Cars GO“ prostřednictvím mobilní aplikace určené pro operační systém Android.
 • 2.2. „Infolinka“ – je call centrum používané Poskytovatel služeb, včetně jeho pracovníků a technické infrastruktury. Uživatel se může infolinku kontaktovat na telefonních číslech, které jsou uvedeny v bodě 2 Obchodních podmínek INTER CARS GO.
 • 2.3. „Vozidlo uživatele“ – osobní automobil ve smyslu zákona ze dne 20. června 1997 o silničním provozu (Sb. zák. Polské republiky 2018.1990 ve znění pozdějších předpisů), jehož povolená celková hmotnost nepřekračuje 3,5 t a který Uživatel používá za účelem využívání Služby INTER CARS GO. Seznam vozideldo kterých lze podle doporučení výrobce Zařízení OBD Telematics namontovat, je uveden na adrese: https://intercarsgo.com.
 • 2.4. „Zásady ochrany osobních údajů“ – je zvláštní dokument zpracovaný a uplatňovaný Poskytovatelem služeb, který vymezuje podmínky zpracování údajů Uživatele, včetně jeho osobních údajů, Poskytovatelem služeb (zejména vymezuje účel a rozsah zpracování). Zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici na adrese https://intercarsgo.com.
 • 2.5. „Obchodní podmínky portálu Motointegrator“ – jsou Obchodní podmínky portálu Motointegrator zpracované a uplatňované Poskytovatelem služeb.
 • 2.6. „Obchodní podmínky INTER CARS GO“ – jsou tyto Obchodní podmínky Služby Inter Cars GO zpracované a uplatňované Poskytovatelem služeb.
 • 2.7. „Smlouva“ – je smlouva o poskytování Služby INTER CARS GO uzavřená mezi Uživatelem a Poskytovatelem služeb za podmínek popsaných v Obchodních podmínkách INTER CARS GO. Pokud bude Smlouva uzavřená Uživatelem, který je Spotřebitelem, bude mít taková smlouva povahu smlouvy uzavřené na dálku ve smyslu zákona o právech spotřebitelů.
 • 2.8. „Mobilní zařízení“ – je zařízení, na které je možné si stáhnout a nainstalovat Aplikaci a které splňuje technické požadavky stanovené v Obchodních podmínkách INTER CARS GO, zejména se jedná o mobilní telefon, smartphone, tablet atd.
 • 2.9.Zařízení OBD Telematics“ – je diagnostické zařízení OBD Telematics, které je určené k namontování ve Vozidle Uživatele v rámci Služby INTER CARS GO. Výrobcem Zařízení OBD Telematics je společnost TEXA S. p. A. se sídlem Via 1 Maggio, 9, 31050 Monastier di Treviso, Itálie.
 • 2.10. „Služba Aplikace“ – je služba uvedená v bodě 3.6 Obchodních podmínek INTER CARS GO, kterou poskytuje Poskytovatel služeb Uživatelům pomocí Aplikace.
 • 2.11. „Služba INTER CARS GO“ – je služba Inter Cars Go uvedená v bodě 3.10 Obchodních podmínek INTER CARS GO, kterou poskytuje Poskytovatel služeb Uživatelům pomocí Aplikace.
 • 2.12. „Poskytovatel služeb“ nebo „Společnost“ – je společnost Inter Cars S.A. se sídlem ve Varšavě (adresa: Powsińska 64, 02-903 Warszawa, Polsko) zapsána do rejstříku podnikatelů Celostátního soudního rejstříku vedeného Obvodním soudem pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XIII. hospodářské oddělení Celostátního soudního rejstříku pod číslem: 0000008734, DIČ 1181452946 a identifikačním číslem REGON 014992887, e-mailová adresa kontakt@intercars.pl, internetové stránky http://www.intercars.pl/.
 • 2.14. „Zákon o právech spotřebitelů“ – je zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sb. zák. Polské republiky 2019.134 ve znění pozdějších předpisů).
 • 2.15. „Uživatel“ – je subjekt, který je v souladu s právními předpisy způsobilý uzavřít Smlouvu a který používá Aplikaci v souladu s Obchodními podmínkami INTER CARS GO. Pro vyloučení pochybností se má za to, že pojem „Uživatel“ označuje zejména osobu, která uzavřela s Poskytovatelem služeb Smlouvu o poskytování Služby INTER CARS GO.
 • 2.16. „Servis“ nebo „Servis INTER CARS GO“ – je třetí subjekt, který provozuje autoservis nebo poskytuje služby v oblasti automobilismu (např. opravy aut) a který spolupracuje s Poskytovatelem služeb nebo členským subjektem skupiny Inter Cars na základě zvláštní smlouvy týkající se poskytování určitých služeb Poskytovatelem, které jsou součástí služby INTER CARS GO, zejména se jedná o služby technických prohlídek Vozidla Uživatele nebo instalace Zařízení OBD Telematics. V Servisu si Uživatel může také koupit Zařízení OBD Telematics. Aktuální seznam Servisů s jejich adresami je uveden na Portálu na adrese: https://motointegrator.com/pl/pl/warsztaty?services=481
Pojmy uvedené velkým písmenem, které nejsou v Obchodních podmínkách INTER CARS GO definovány, jsou definovány v Obchodních podmínkách portálu Motointegrator. V případě pochybností mají přednost ustanovení Obchodních podmínek INTER CARS GO před ustanoveními Obchodních podmínek portálu Motointegrator. Ostatní pojmy, které nejsou ve výše uvedených dvou obchodních podmínkách definovány, mají význam vyplývající z obecně platných právních předpisů.
 • 3. TYP A ROZSAH SLUŽBY
 • 3.1. Poskytovatel služeb poskytuje Službu INTER CARS GO prostřednictvím Aplikace.
Aplikace
 • 3.2. Poskytovatel služeb umožňuje, aby byla Aplikace bezplatně stahována, instalována a používána. Služba Aplikace je poskytována od okamžiku stažení a akceptace Obchodních podmínek INTER CARS GO.
 • 3.3. Aplikaci je možné používat po jejím stažení na Mobilní zařízení a po registraci Uživatele za účelem vytvoření účtu. Za účelem zaregistrování Uživatele jsou vyžadovány následující údaje: e-mailová adresa, jméno, příjmení, telefonní číslo, stát trvalého pobytu, registrační číslo a VIN Vozidla Uživatele.
 • 3.4. Registrovaní Uživatelé ve smyslu Obchodních podmínek portálu Motointegrator, kteří již mají svůj Účet na portálu Motointegrator, se mohou na Účet přihlásit prostřednictvím Aplikace, aby pak mohli využívat její funkce.
 • 3.5. Uživatelé, kteří se zaregistrují pomocí Aplikace, budou Registrovanými Uživateli ve smyslu Obchodních podmínek portálu Motointegrator a mohou se přihlásit na Účet na Portálu, aby pak mohli využívat jeho funkce.
 • 3.6. Aplikace obsahuje následující funkce:
  • 3.6.1. zasílání oznámení, varování a upomínek týkajících se zejména technického stavu Vozidla Uživatele, pravidelných prohlídek, dohodnutých návštěv v Servisech a využívání Služby INTER CARS GO (SMS, e-mail a push v Aplikaci);
  • 3.6.2. uchovávání servisní knihy (historie Vozidla Uživatele) na Účtu Uživatele;
  • 3.6.3. službu Kontaktního centra – asistence při Rezervaci návštěv v Servisech (výběr Servisu a objednávání dílů), poradenství a technická podpora v oblasti údržby automobilů (technická podpora), poskytování podrobných informací o produktech, akcích atd.;
  • 3.6.4. zasílání personalizovaných, vyžádaných obchodních sdělení, včetně informací o akcích a slevách na služby a produkty nabízené Poskytovatelem služeb.
 • 3.7. Používáním Aplikace a Služby INTER CARS GO poskytované Poskytovatelem služeb Uživatel prohlašuje, že si přečetl Obchodní podmínky řád INTER CARS GO a Zásady ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na: https://intercarsgo.com. Zásady ochrany osobních údajů upravují zpracování osobních údajů Poskytovatelem služeb, včetně sdílení osobních údajů Uživatele mezi Poskytovatelem služeb a Servisy INTER CARS GO.
Služba INTER CARS GO
 • 3.8. Služba INTER CARS GO je poskytována od okamžiku, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:
  • 3.8.1. nabytí Zařízení OBD Telematics do vlastnictví – v souladu s bodem 3.9. níže, nebo získání oprávnění k užívání Zařízení OBD Telematics v souladu s bodem 3.10. níže;
  • 3.8.2. instalace Zařízení OBD Telematics ve Vozidle Uživatele a
  • 3.8.3. synchronizace Zařízení OBD Telematics s Aplikací zadáním unikátního PIN čísla, které identifikuje dané Zařízení OBD Telematics, a akceptace Obchodních podmínek.
 • 3.9. Uživatel může nabýt Zařízení OBD Telematics do vlastnictví jedním z následujících způsobů:
  • 3.9.1. prostřednictvím Aplikace (pokud si Uživatel vybere v Aplikaci Službu v režimu nabytí Zařízení OBD Telematics do vlastnictví);
  • 3.9.2. na internetových stránkách Poskytovatele služeb (intercarsgo.com) nebo na jiných stránkách, kde Poskytovatel služeb umožňuje si Zařízení koupit nebo
  • 3.9.3. v Servisech INTER CARS GO – v takovém případě je Zařízení OBD Telematics prodáváno přímo Servisem.
 • 3.10. Uživatel si nemusí pořizovat Zařízení OBD Telematics do svého vlastnictví, ale může získat oprávnění k jeho užívání tak, že si v Aplikaci Služby INTER CARS GO vybere režim předplatného (vlastníkem Zařízení OBD Telematics zůstane Poskytovatel služeb, který bude Uživateli poskytovat Zařízení OBD Telematics do užívání po celou dobu trvání Smlouvy o poskytování Služby INTER CARS GO [pronájem Zařízení OBD Telematics]). V tomto případě je Uživatel po 12 měsících využívání Služby v tomto režimu oprávněn si odkoupit Zařízení OBD Telematics, které dosud využíval, a to se slevou dle bodu 9.3 Provozního řádu.
 • 3.11. Zařízení OBD Telematics ve Vozidle Uživatele nainstaluje a jeho synchronizaci s Aplikací provede Servis, s výjimkou případů, kdy si Uživatel koupí Zařízení OBD TELEMATICS na internetových stránkách Poskytovatele služeb (intercarsgo.com) nebo na jiných stránkách, kde Poskytovatel služeb umožňuje nákup Zařízení. V takovém případě provede Uživatel tyto úkony ve vlastní režii.
 • 3.12. Služba INTER CARS GO zahrnuje:
  • 3.12.1. ověření technického stavu Vozidla Uživatele Servisem INTER CARS GO, které zahrnuje
  • i. úkony, jejichž výsledky budou zpřístupněny v Aplikaci:
   • zaznamenání aktuálního počtu ujetých kilometrů (před instalací Zařízení OBD Telematics);
   • zjištění typu namontovaných předních a zadních brzd (kotoučové / bubnové);
   • zjištění stavu předních a zadních brzd (velmi dobrý / dobrý / kritický);
   • kontrolu hloubky vzorku pneumatik na přední a zadní nápravě (velmi dobrá / dobrá / kritická);
   • zjištění celkového stavu pneumatik na přední a zadní nápravě (velmi dobrý / dobrý / kritický);
   • zjištění typu převodovky;
   • zaznamenání počtu ujetých kilometrů, při kterém byla provedena poslední výměna oleje, a datum této výměny;
   • zaznamenání intervalu (počet kilometrů), po kterém je nutné provést další kontrolu hladiny oleje;
   • zjištění typu, třídy viskozity SAE a značky oleje použitého při poslední výměně;
   • zaznamenání údajů o provedených výměnách filtrů při poslední kontrole oleje (olejový filtr, palivový filtr, vzduchový filtr, kabinový filtr);
   • provedení doporučených služeb, které by s ohledem na aktuální stav Vozidla Uživatele měly být provedeny co nejdříve.
  • ii. úkony, jejichž výsledky budou Uživateli poskytnuty v jiné podobě, zejména na tištěné revizní kartě:
   • kontrolu světel;
   • kontrolu stavu předních a zadních stěračů;
   • kontrolu kapalin – motorový olej, brzdová kapalina, chladicí kapalina, olej posilovače řízení, kapalina ostřikovače;
   • kontrolu netěsností motoru;
   • kontrolu tlaku v pneumatikách;
   • zjištění stavu pneumatik včetně hloubky vzorku (datum je potřeba zaznamenat v systému);
   • kontrolu odpružení (např. volná ložiska, úniky oleje v tlumičích);
   • kontrolu systému řízení;
   • kontrolu stavu předních a zadních brzdových destiček a kotoučů;
   • kontrolu stavu rozvodů brzdového systému;
   • kontrolu systému řízení – stav krytů, kloubů, spojení;
   • kontrolu výfukového systému – stav a těsnost;
   • kontrolu stavu baterie a zkoušku nabíjení;
   • ověření data použitelnosti hasicího přístroje.
Pokud bude Zařízení OBD Telematics pro Uživatele instalovat Servis INTER CARS GO, provede před jeho instalací ověření technického stavu Vozidla Uživatele. V opačném případě bude Uživateli poskytnut poukaz na službu dle tohoto bodu 3.12.1., který bude možné uplatnit u Servisů INTER CARS GO během 12 měsíců po synchronizaci Zařízení OBD Telematics s Aplikací zadáním unikátního PIN kódu, který identifikuje dané Zařízení OBD Telematics.
 • 3.12.2. vzdálenou diagnostiku a monitorování stavu Vozidla Uživatele – zobrazování stavu nabití akumulátoru / baterie, počtu ujetých kilometrů Vozidla Uživatele, diagnostických chybových kódů a dalších údajů (tj. množství paliva, tlak vzduchu) v reálném čase v závislosti na modelu Vozidla Uživatele;
 • 3.12.3. instalaci Zařízení OBD Telematics (připojením k diagnostickému konektoru) ve Vozidle Uživatele, kterou provede Servis INTER CARS GO po uzavření Smlouvy, a první kontrolu technického stavu, pokud nebylo Zařízení koupeno na internetových stránkách Poskytovatele služeb (intercarsgo.com) nebo na jiných stránkách, kde Poskytovatel umožňuje nákup Zařízení; v takovém případě si Uživatel nainstaluje Zařízení OBD Telematics ve vlastní režii.
 • 3.13. Služba INTER CARS GO je zpoplatněná v souladu s podmínkami uvedenými v bodě 9 Obchodních podmínek INTER CARS GO. Službu INTER CARS GO je možné využívat v daném zúčtovacím období pouze po zaplacení kupní ceny Zařízení OBD Telematics, nebo po zaplacení předplatného.
4.  LICENČNÍ PODMÍNKY
  • 4.1. Poskytovatel služeb poskytuje Uživateli nevýhradní, neprodejnou a nepřenosnou licenci na používání Aplikace, která je poskytována na dobu používání Aplikace a je omezena na území Evropské unie, se zohledněním exteritoriální povahy internetu.
  • 4.2. Licence opravňuje Uživatele výlučně k trvalému nakopírování Aplikace pomocí její instalace na Mobilním zařízení za účelem jejího využívání v souladu s účelem, ke kterému je určena, a funkcemi uvedenými v těchto Obchodních podmínkách INTER CARS GO.
  • 4.3. Jakékoliv grafické prvky, technická řešení, text, software, databáze a další materiály umístěné a zpřístupněné v rámci Aplikace, včetně způsobu jejich prezentace (uspořádání), jsou chráněny autorským právem a souvisejícími právy příslušejícími Poskytovateli služeb.
  • 4.4. Uživateli nepřísluší žádná jiná práva, včetně práv duševního vlastnictví, nad rámec práv, která jsou výslovně uvedená v těchto Obchodních podmínkách INTER CARS GO, Uživateli zejména nepřísluší žádná oprávnění, aby jakýmkoliv způsobem využíval zdrojové kódy Aplikace. Uživatel nesmí kopírovat, upravovat, šířit nebo reprodukovat celou nebo část Aplikace jiným způsobem, než který je vymezen v Obchodních podmínkách INTER CARS GO.
  • 4.5. Uživatel bere na vědomí, že nedodržení výše uvedené povinnosti může mít za následek porušení majetkových práv Poskytovatele služeb k Aplikaci a domáhání se právní odpovědnosti Uživatele.
 5. ZÁKAZ UVÁDĚNÍ NEZÁKONNÉHO OBSAHU
 • 5.1. V souvislosti s používáním Aplikace a Služby INTER CARS GO nesmí Uživatel uvádět nezákonný obsah, zejména:
 • 5.1.1. obsah, který porušuje práva jiných osob, zejména majetková nebo osobní autorská práva, obchodní tajemství, práva průmyslového vlastnictví, práva na ochranu osobních údajů a také osobnostní práva jiných osob;
 • 5.1.2. obsah, který podporuje nebo obsahuje radikální sociální postoje, zejména jakékoliv druhy diskriminace podle pohlaví, věku, zdravotního postižení, rasy, náboženství, národnosti, politického nebo sociálního přesvědčení, členství v odborech, etnického původu, náboženství, sexuální orientace;
 • 5.1.3. obsah, který podněcuje ke spáchání trestného činu;
 • 5.1.4. obsah, který porušuje platné právní předpisy.
 • 5.2. Pokud Uživatel zjistí, že jakýkoli obsah zpřístupněný na Portálu nebo v Aplikaci je v rozporu s právními předpisy nebo s Obchodními podmínkami INTER CARS GO, může tuto skutečnost oznámit Poskytovateli služeb, a to zejména zasláním oznámení na e-mailovou adresu Poskytovatele služeb, která je uvedena v bodě 2.1 Obchodních podmínek.
 • 5.3. Pokud Poskytovatel obdrží úřední oznámení nebo získá spolehlivé informace o protiprávní povaze obsahu poskytovaného Uživatelem, je oprávněn zamezit přístupu k tomuto obsahu.
 • 5.4. Uživatel nesmí používat Aplikaci a Službu INTER CARS GO způsobem, který by narušoval fungování informačního systému Aplikace nebo jakýchkoli jejích prvků.
 6. TECHNICKÉ PODMÍNKY
 • 6.1. Službu INTER CARS GO a všechny funkce Aplikace je možné nerušeně využívat po splnění všech následujících podmínek:
 • 6.1.1. Aplikace bude nainstalovaná a používána na funkčním Mobilním zařízení, které bude vybaveno aktuálním operačním systémem Android;
 • 6.1.2. Uživatel zajistí aktivní a stabilní internetové připojení a bluetooth síť na Mobilním zařízení;
 • 6.1.3. Zařízení OBD Telematics bude po jeho namontování v Servisu INTER CARS GO trvale připojeno ke konektoru OBD2 ve Vozidle Uživatele.
 • 6.2. Účet na Portálu je možné používat za podmínek vymezených v Obchodních podmínkách portálu Motointegrator.
 • 6.3. Zařízení OBD Telematics je možné nainstalovat na Vozidle Uživatele, které bylo vyrobeno nejdříve v roce 2005 a pokud s tím bude po provedení technické prohlídky souhlasit Servis INTER CARS GO. Zařízení OBD Telematics není možné nainstalovat ve Vozidlech s hybridním nebo elektrickým pohonem a ve Vozidlech se systémem LPG. Servis INTER CARS GO může odmítnout instalaci Zařízení OBD Telematics, pokud technický stav Vozidla Uživatele, včetně konektoru OBD2, nebude umožňovat bezpečné využívání Služby INTER CARS GO. Pokud si Zařízení OBD Telematics nainstaluje Uživatel ve vlastní režii, musí před jeho instalací zajistit ve vlastní režii a na vlastní odpovědnost technickou způsobilost Vozidla.
 • 6.4. Poskytovatel služeb upozorňuje, že pokud Uživatel nesplní výše uvedené minimální technické požadavky, nemusí být možné nebo může být obtížné využívat Službu INTER CARS GO, nebo Aplikace nemusí fungovat správně nebo může fungovat vadně.
 • 6.5. Uživatel musí ve vlastní režii a na vlastní odpovědnost zajistit, aby Mobilní zařízení splňovalo technické požadavky, mělo správnou konfiguraci, používalo aktuální software a mělo přístup k internetu. Uživatel musí také zajistit technickou způsobilost svého Vozidla. Náklady na pořízení Vozidla Uživatele, mobilního zařízení a dalších zařízení zajišťujících přístup k internetu a náklady na internetové připojení hradí v plné výši Uživatel.
 7. UZAVŘENÍ A DOBA PLATNOSTI SMLOUVY
 • 7.1. Před tím, než Uživatel vloží do Aplikace unikátní PIN kód identifikující Zařízení OBD Telematics v souladu s bodem 3.8.3. Obchodních podmínek, je povinen akceptovat tyto Obchodní podmínky INTER CARS GO. Akceptováním Obchodních podmínek podává Uživatel Poskytovateli služby nabídku na uzavření Smlouvy o poskytování Služby INTER CARS GO (objednání služby) za podmínek vymezených v těchto Obchodních podmínkách.
 • 7.2. Pokud bude možné Službu INTER CARS GO poskytnout, pošle Poskytovatel služeb na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem potvrzení o přijetí objednávky dle bodu 11. výše. Poslání oznámení o přijetí objednávky Poskytovatelem je považováno za přijetí nabídky, kterou předložil Uživatele, a vede k uzavření Smlouvy o poskytování Služby INTER CARS GO, na kterou se vztahují tyto Obchodní podmínky INTER CARS GO.
 • 7.3. Smlouva je uzavírána na dobu 12 měsíců, po jejímž uplynutí dochází k jejímu prodloužení na dobu neurčitou v souladu s bodem Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Obchodních podmínek INTER CARS GO.
 • 7.4. Uzavřením Smlouvy Uživatel prohlašuje, že je vlastníkem nebo má výslovný písemný souhlas vlastníka (zejména pronajímatele) Vozidla Uživatele, u kterého má být provedeno ověření technického stavu a ve kterém bude namontováno Zařízení OBD Telematics.
 • 7.5. Za účelem uzavření Smlouvy se Uživatel přihlásí k Uživatelskému účtu prostřednictvím Aplikace a zadá svoje osobní údaje a údaje o Vozidle Uživatele, které jsou nezbytné k uzavření Smlouvy, a následně provede úhradu v souladu s bodem 9Obchodních podmínek INTER CARS GO. Uživatel může na Uživatelském účtu uvést také doplňující osobní údaje a údaje o Vozidle Uživatele, jejichž uvedení není nutné k uzavření Smlouvy.
 • 7.6. Uživatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o poskytování služby INTER CARS GO do 14 dnů ode dne jejího uzavření. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy, kde Služba INTER CARS GO je využívána v režimu předplatného, bude Uživatel povinen vrátit Zařízení OBD Telematics Poskytovateli služeb.
 • 7.7. Pokud bude Služba zakoupena v režimech uvedených v bodě 3.9.1., nebo 3.10., může Servis INTER CARS GO provést ověření technického stavu Vozidla Uživatele a instalaci Zařízení OBD Telematics po 14 dnech ode dne, kdy bude v Aplikaci provedena volba „Objednávám s povinností úhrady“, pokud nebude Uživatel výslovně souhlasit s tím, aby Servis INTER CARS GO ověřil technických stav Vozidla Uživatele a nainstaloval Zařízení OBD Telematics před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle bodu 7.6. Obchodních podmínek INTER CARS GO.
 • 7.8. Souhlas Uživatele k tomu, aby Servis INTER CARS GO ověřil technický stav Vozidla Uživatele a nainstaloval Zařízení OBD Telematics GO před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, která je uvedená v bodě 67. Obchodních podmínek INTER CARS GO, znamená ztrátu oprávnění odstoupit od Smlouvy na základě zákona o právech spotřebitelů.
 • 7.9. Po ověření technického stavu nainstaluje Servis INTER CARS GO Zařízení OBD Telematics ve Vozidle Uživatele a provede jeho synchronizaci s Aplikací na Mobilním zařízení Uživatele, pokud instalaci a synchronizaci Zařízení OBD Telematics neprovedl již Uživatel.
 8. UKONČENÍ SMLOUVY
 • 8.1. Uživatel může kdykoliv odstoupit od používání Aplikace a smazat Účet. Žádost o smazání Účtu je možné poslat Poskytovateli služeb zejména elektronicky na jeho e-mailovou adresu, která je uvedena v bodě 2.1 Obchodních podmínek INTER CARS GO. Po smazání Účtu nebude možné Službu INTER CARS GO nadále využívat.
 • 8.2. Uživatel může vypovědět Smlouvu bez udání důvodu s účinností ke konci kalendářního měsíce, v němž Poskytovateli služeb doručí oznámení o výpovědi. Oznámení o výpovědi Smlouvy je možné Poskytovateli služeb poslat zejména elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 2.1 Obchodních podmínek INTER CARS GO.
 • 8.3. Poskytovatel služeb může vypovědět Smlouvu s okamžitou platností z některého z následujících závažných důvodů:
 • 8.3.1. pokud Uživatel porušuje ustanovení Obchodních podmínek INTER CARS GO nebo Obchodních podmínek portálu Motointegrator;
 • 8.3.2. pokud poté, co Servis INTER CARS GO ověřil technický stav Vozidla Uživatele, nebude s ohledem na jeho stav možné Službu INTER CARS GO využívat, nebo bude takové využívání pro Uživatele nebezpečné;
 • 8.3.3. pokud Uživatel poruší v souvislosti s využíváním Služby INTER CARS GO nebo Uživatelského účtu právní předpisy nebo práva jiných osob.
 • 8.4. Bez ohledu na ustanovení bodu 3 výše může Poskytovatel služeb vypovědět Smlouvu s účinností ke konci kalendářního měsíce, ve kterém k výpovědi došlo, z následujících závažných důvodů:
 • 8.4.1. pokud bude Uživatel v prodlení se zaplacením předplatného Poskytovateli služeb za dobu alespoň 3 měsíců;
 • 8.4.2. pokud Poskytovatel služeb zjistí, že Uživatel používá Aplikaci nebo Portál způsobem, který je v rozporu s dobrými mravy;
 • 8.4.3. pokud Poskytovatel služeb zjistí, že Uživatel používá Uživatelský účet způsobem, který je v rozporu s předpoklady, cíli nebo rozsahem fungování Aplikace nebo Portálu;
 • 8.4.4. pokud Poskytovatel služeb zjistí, že Uživatel uskutečňuje aktivity porušující nebo ohrožující bezpečnost informačního systému Aplikace;
 • 8.4.5. pokud Poskytovatel služeb zjistí, že Uživatel není vlastníkem Vozidla Uživatele a nemá výslovný písemný souhlas vlastníka Vozidla Uživatele, ve kterém je Zařízení OBD Telematics nainstalováno;
 • 8.4.6. pokud dojde k likvidaci, ukončení provozu nebo ke změně rozsahu fungování Aplikace nebo Portálu.
 • 8.5. Pokud byla určitá závažným důvodem jak podle bodu 3, tak i podle bodu 8.4 výše, může Poskytovatel služeb podle vlastní volby vypovědět Smlouvu o poskytování Služby Účtu buď s okamžitou platností na základě bodu 8.3 výše, nebo s výpovědní lhůtou dle bodu 8.4 výše.
 • 8.6. Poskytovatel služeb vypoví Smlouvu tak, že pošle oznámení o vypovězení Smlouvy na e-mailovou adresu Uživatele, která je uvedena v Účtu (tj. byla uvedena při registraci nebo byla změna po registraci), nebo výpověď oznámí Uživateli jiným právně přípustným způsobem.
 • 8.7. Uživatelský účet je aktivní od okamžiku registrace do doby jeho smazání na základě vypovězení Smlouvy Uživatelem nebo Poskytovatelem služeb, přičemž Uživatelský účet bude aktivní do doby ukončení realizace všech probíhajících Služeb.
 • 8.8. Poskytovatel služeb může Uživateli na jeho žádost poskytnout údaje uložené na Uživatelském účtu. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo ponechat si údaje uložené v rámci Uživatelského účtu za účelem určení, vyšetřování nebo obrany proti případným nárokům.
 • 8.9. Pokud si Uživatel po ukončení Smlouvy o poskytování Služby INTER CARS GO v režimu předplatného nebude přát pokračovat ve smlouvě a nebude si chtít Zařízení OBD Telematics odkoupit, bude povinen je vrátit Poskytovateli služeb v nezhoršeném stavu. Uživatel však není odpovědný za opotřebení Zařízení OBD Telematics, které je důsledkem řádného používání. Zařízeni OBD Telematics je třeba vrátit ve kterémkoliv Servisu INTER CARS GO do jednoho měsíce od ukončení Smlouvy.
 • 8.10. Pokud nebude Zařízení OBD Telematics vráceno do 30 dnů po ukončení Smlouvy, bude Uživatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 150,00 PLN (slovy: sto padesát zlotých) vč. DPH. V takovém případě vyzve Poskytovatel služeb Uživatele, aby zaplatil smluvní pokutu do 7 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě.
 9. PLATBY Pořízení Zařízení OBD Telematics
 • 9.1. Uživatel si může pořídit Zařízení OBD Telematics od Poskytovatele služeb do svého vlastnictví za cenu 279,00 PLN (slovy: dvě stě sedmdesát devět zlotých 0/100) bez DPH prostřednictvím Aplikace, na portálu Poskytovatele služeb (intercarsgo.com) nebo na jiných stránkách, na kterých Poskytovatel služeb umožňuje jeho nákup. Uživatel si také může koupit Zařízení OBD Telematics do vlastnictví v Servisech INTER CARS GO. V takovém případě Uživatel získá Zařízení OBD Telematics do vlastnictví za cenu stanovenou daným Servisem.
 • 9.2. Společně s pořízením Zařízení Uživatel získá v souladu s výše uvedeným oprávnění bezplatně využívat Službu INTER CARS GO po dobu 12 měsíců ode dne jeho instalace a synchronizace. Po uplynutí této doby bude Smlouva automaticky prodloužena na dobu neurčitou a Uživatel bude povinen uhradit předplatné nebo roční poplatek.
 • 9.3. Pokud bude zahájeno používání Služby INTER CARS GO v režimu předplatného podle bodu 3.10. Obchodních podmínek, může si Uživatel koupit Zařízení OBD Telematics do svého vlastnictví po uplynutí doby 12 měsíců používání této Služby. Pokud nedojde k vypovězení Smlouvy, bude kupní cena Zařízení OBD Telematics činit 1 PLN a bude připočtena k první následující platbě, kterou bude Uživatel hradit.
Předplatné
 • 9.4. Uživatel je povinen platit měsíční poplatek za Službu INTER CARS GO za každý měsíc jejího používání (předplatné) v následujících případech:
  • 9.4.1. pokud začne Služby INTER CARS GO používat v režimu dle bodu 3.10. (Služba v režimu předplatného) v době prvních 12 měsíců,
  • 9.4.2. pokud bude Službu INTER CARS GO používat po uplynutí 12 měsících používání Služby.
 • 9.5. Výše měsíčního předplatného za používání Služby INTER CARS GO činí:
  • 9.5.1. 29,90 PLN vč. DPH za prvních 12 měsíců používání Služby INTER CARS GO v režimu dle bodu 3.10. (Služba v režimu předplatného);
  • 9.5.2. 9,90 PLN vč. DPH po uplynutí prvních 12 měsíců používání Služby INTER CARS GO, a to bez ohledu na zvolený režim Služby v prvních 12 měsících.
 • 9.6. Předplatné je splatné předem k prvnímu dni každého měsíce převodem na individuální účet Uživatele uvedený na Uživatelském účtu.
 • 9.7. Pokud bude uzavřena Smlouva o poskytování služeb INTER CARS GO v režimu dle bodu 3.10. (Služba INTER CARS GO v režimu předplatného), bude Uživatel povinen uhradit aktivační poplatek ve výši 200,00 PLN (slovy: dvě stě zlotých) včetně DPH, který kryje náklady na ověření technického stavu a instalaci Zařízení OBD Telematics.
 • 9.8. Poskytovatel služby poskytne Uživateli slevu na aktivační poplatek ve výši podle doby úhrady od posledního bezplatného ověření technického stavu Vozidla Uživatele, které provedl Servis INTER CARS GO v rámci Služby INTER CARS GO za podmínek vymezených v Obchodních podmínkách INTER CARS GO.
 • 9.9. Aktivační poplatek musí být zaplacen v okamžiku ukončení Smlouvy. Výše slevy, která bude poskytnutá Poskytovatelem služeb, bude vypočtena podle následující tabulky:
Platba ve době (od posledního bezplatného ověření technického stavu) Výše slevy
do 1 měsíce 0 %
do 2 měsíců 8,33 %
do 3 měsíců 16,66 %
do 4 měsíců 25,00 %
do 5 měsíců 33,33 %
do 6 měsíců 41,66 %
do 7 měsíců 50,00 %
do 8 měsíců 58,33 %
do 9 měsíců 66,66 %
do 10 měsíců 75,00 %
do 11 měsíců 83,33 %
do 12 měsíců 91,66 %
více než 12 měsíců 100,00 %
  Provádění plateb
 • 9.10. Za účelem provedení platby bude Uživatel přesměrován z Aplikace na internetový portál https://intercarsgo.com, kde bude moci provést platbu prostřednictvím internetu. Uživatel může také provést platbu při spojení s infolinkou.
 • 9.11. Poskytovatel služeb umožňuje Uživateli, aby provedl úhradu pomocí bezpečného online platebního systému PAYU.
 • 9.12. Při použití online platebního systému PAYU může Uživatel provést úhradu platební kartou, bankovním převodem nebo službou Blik.
 • 9.13. Za tímto účelem musí Uživatel poskytnout všechny potřebné údaje v souladu s pokyny uvedenými v Aplikaci a Obchodních podmínkách systému PAYU.
Ostatní ustanovení
 • 9.14. Platba bude považována za provedenou po jejím připsání na účet Poskytovatele služeb. Služba INTER CARS GO bude aktivní po zaplacení za dané zúčtovací období. Pokud nebude úhrada provedena, nebude možné službu používat.
 • 9.15. Všechny platby budou prováděny v PLN (polský zlotý). Platby provedené v jiné měně přepočte vydavatel karty podle svého směnného kurzu.
 • 9.16. Platby provedené Uživatelem zahrnují všechny povinné daně a poplatky.
 • 9.17. Pokud bude uhrazena částka vyšší než předplatné nebo roční poplatek (a vznikne přeplatek), započte Poskytovatel služeb takový přeplatek na příští platby a oznámí to Uživateli elektronicky (e-mailem nebo SMS).
 • 9.18. Poskytovatel služeb může pořádat zvláštní propagační akce a soutěže určené pro Uživatele a zasílat Uživatelům zvláštní nabídky související s používáním Služby INTER CARS GO, jejichž podmínky budou stanoveny ve zvláštních podmínkách.
 10. REKLAMACE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
 • 10.1. Jakékoliv reklamace týkající se Aplikace nebo Služby INTER CARS GO poskytované Poskytovatelem služeb a reklamace týkající plateb dle bodu 9 Obchodních podmínek INTER CARS GO lze podávat Poskytovateli služeb libovolným způsobem, včetně:
 • 10.1.1. e-mailu na e-mailovou adresu Poskytovatele služeb, která je uvedena v bodě 2.1 Obchodních podmínek INTER CARS GO;
 • 10.1.2. písemné podoby, např. posláním písemné reklamace kurýrní službou nebo poštou nebo podání v sídle Poskytovatele služeb na adrese uvedené v bodě 1 Obchodních podmínek INTER CARS GO.
 • 10.2. Reklamace musí obsahovat alespoň jméno, příjmení a kontaktní údaje osoby podávající reklamaci a popis důvodu reklamace.
 • 10.3. Poskytovatel služeb posoudí reklamaci do 30 (třiceti) dnů od jejího obdržení.
 • 10.4. Neprodleně po posouzení reklamace, nejpozději však ve lhůtě uvedené v bodě 3 výše Poskytovatel služeb poskytne Uživateli odpověď na reklamaci. Odpověď bude poslána na e-mailovou nebo doručovací adresu, kterou Uživatel uvedl při reklamaci. Pokud nebude reklamace obsahovat údaje, na jejichž základě by bylo možné poslat Uživateli odpověď na reklamaci, bude tato odpověď ponechána, aby si ji Uživatel převzal, v provozovně Poskytovatele služeb na adrese, která je uvedena v bodě 1.1 Obchodních podmínek INTER CARS GO.
11. ZPŮSOBY MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPORŮ
 • 11.1. Uživatel, který uzavřel Smlouvu jako Spotřebitel, může využít mimosoudní způsoby řešení reklamace a mimosoudní způsoby řešení nároků. Spotřebitel může využít mediaci nebo smírčí řízení. Poskytovatel služeb oznamuje, že na území Polska se Spotřebitel může obrátit se sporem na smírčí spotřebitelský soud, který působí u vojvodského inspektorátu obchodní inspekce, nebo může vojvodský inspektorát obchodní inspekce požádat o mediaci. Postupy smírného řešení sporů uplatňované Vojvodským inspektorátem Obchodní inspekce jsou dostupné v sídlech a na internetových stránkách Vojvodských inspektorátů Obchodní inspekce.
 • 11.2. Další informace o možnostech využití mimosoudních způsobů řešení reklamací a uplatňování nároků lze nalézt na internetových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů (uokik.gov.pl). V jiných státech, než je Polsko, se může Spotřebitel se sporem obrátit na příslušný orgán na základě právních předpisů daného státu, který je subjektem ADR ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. h) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES.
 • 11.3. Uživatel může požádat o mimosoudní řešení veškerých sporů vzniklých mezi nim jako Spotřebitelem a Poskytovatelem služeb a souvisejících s poskytováním Služby INTER CARS GO nebo s používáním Aplikace nebo Portálu pomocí platformy ODR (Online Dispute Resolution), která je k dispozici na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (odkaz na Platformu ODR je na podstránkách Platformy).
 • 11.4. Používání Platformy ODR je právem, nikoli povinností Uživatele, který je Spotřebitelem, a probíhá v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o ODR ve spotřebitelských sporech).
 12. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
 • 12.1. Poskytovatel služeb není odpovědný za:
 • 12.1.1. škody způsobené tím, že Uživatel používá Aplikaci nebo Portál v rozporu s právními předpisy nebo Obchodními podmínkami INTER CARS GO, zejména bodu 6, nebo za škody vzniklé v důsledku vyšší moci;
 • 12.1.2. ztrátu dat způsobenou poruchou Mobilního zařízení Uživatele nebo jinými okolnostmi mimo kontrolu Poskytovatele služeb;
 • 12.1.3. pokud Uživatel zpřístupní heslo a uživatelské jméno k Účtu Uživatele neoprávněným třetím osobám a za důsledky z tohoto zpřístupnění.
 • 12.2. Poskytovatel služeb sděluje, že instalace diagnostického zařízení Inter Cars GO ve vozidle, na které se vztahuje záruka výrobce, může způsobit zánik záruky. Poskytovatel služeb neodpovídá za předčasný zánik záruky výrobce Vozidla Uživatele v důsledku instalace Zařízení OBD Telematics. Před použitím Služby INTER CARS GO je Uživatel povinen si sám ověřit záruční podmínky výrobce Vozidla Uživatele.
 13. OSOBNÍ ÚDAJE
 • 13.1. Osobní údaje Uživatele získané pro potřeby a během poskytování Služeb Poskytovatelem služeb budou zpracovány pouze pro účely uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na adrese: https://intercarsgo.com / privacy-policy.
 14. ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK
 • 14.1. Poskytovatel služeb je oprávněn kdykoli změnit tyto Obchodní podmínky INTER CARS GO, pokud se vyskytne kterýkoliv z následujících závažných důvodů:
 • 14.1.1. Obchodní podmínky INTER CARS GO bude nutné upravit s ohledem na právní předpisy, doporučení, směrnice, příkazy nebo zákazy, rozsudky, nařízení, výklady nebo rozhodnutím oprávněných veřejných orgánů;
 • 14.1.2. dojde ke změnám rozsahu Služby INTER CARS GO;
 • 14.1.3. dojde ke změnám funkčnosti Aplikace, Portálu, informačního systému Aplikace nebo Uživatelského účtu;
 • 14.1.4 dojde ke změnám zpoplatnění Služby INTER CARS GO;
 • 14.1.5. dojde ke změnám rozsahu nebo charakteru činnosti Poskytovatele služeb;
 • 14.1.6. dojde ke změnám technických podmínek využívání Služby INTER CARS GO;
 • 14.1.7. bude nutné se bránit proti zneužitím souvisejícím se Službou INTER CARS GO, Aplikací nebo Portálem;
 • 14.1.8. Obchodní podmínky INTER CARS GO bude nutné upravit v souladu s nejlepší praxí související s poskytováním Služeb, včetně nejlepší praxe v oblasti ochrany práv Uživatelů;
 • 14.1.9. bude nutné upravit nejasné formulace nebo formulace, které vzbuzují pochybnosti, nebo upravit zřejmé písařské chyby, které se v Obchodních podmínkách INTER CARS GO mohou objevit;
 • 14.1.10. vyskytnou se nová rizika nebo ohrožení související s používáním Služby INTER CARS GO nebo Aplikace, dojde ke změnám nebo zániku těchto rizik nebo ohrožení;
 • 14.1.11. dojde ke změnám údajů Poskytovatele služeb, adresy sídla, telefonních čísle, adres elektronické pošty, URL adres (odkazů, hyperlinků), které jsou uvedené v Obchodních podmínkách.
 • 14.2. Poskytovatel služeb oznámí změny Obchodních podmínek INTER CARS GO tak, že s alespoň jednoměsíčním předstihem zveřejní úplné znění změněných Obchodních podmínek INTER CARS GO na svých internetových stránkách, v Aplikaci a na Portálu. Poskytovatel služeb dále s alespoň jednoměsíčním předstihem zašle Uživatelům příslušné elektronické oznámení (e-mail nebo SMS) s uvedením data vstupu Obchodních podmínek INTER CARS GO v platnost.
 • 14.3. Změněné Obchodní podmínky INTER CARS GO jsou závazné pro Uživatele, který nevypověděl Smlouvu v měsíci, v němž byla změna Obchodních podmínek INTER CARS GO oznámena v souladu s bodem 2 výše.
15.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • 15.1. Rozhodným právem pro smlouvy uzavřené na základě Obchodních podmínek INTER CARS GO je polský právní řád, aniž by tím byl dotčen čl. 6 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, dle kterého nesmí být spotřebitel v důsledku volby práva zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu státu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, v němž má spotřebitel místo běžného bydliště, a to za předpokladu, že podnikatel vykonává svoji činnost nebo jehož činnost je určena pro takový stát, a pokud smlouva je součástí takové činnosti.
 • 15.2. Pro spory vyplývající ze Smluv uzavřených na základě Obchodních podmínek INTER CARS GO jsou příslušné polské soudy, s výjimkou práv spotřebitelů vyplývajících z čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, dle kterého může spotřebitel podat žalobu proti svému dodavateli také u soudu v místě svého bydliště.
 • 15.3. Obchodní podmínky INTER CARS GO platí ve výše uvedené verzi od ………………………..